ค่ายอาสาเพื่อเด็กไร้สัญชาติ Playlist – 14-19 ตุลาคม 2548 บ้านแม่ดึ๊ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน