ด้วยเล็งเห็นความสำคัญและอยากจะเป็นหนึ่งของการเยียวยาเพื่อนร่วมชาติที่ประสบภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจของเด็กและเยาวชน ที่น้อยคนจะนึกถึง เพราะส่วนมากก็จะคิดถึงปัญหาเฉพาะหน้าเสียมากกว่า แต่ปัญหาสำคัญในเรื่องการฟื้นฟูจิตใจและความรู้สึก รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องภัยพิบัติชนิดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเอง และการเตรียมพร้อมในการรับมือ เป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ โดยการนำองค์ความรู้ในเรื่องภัยพิบัติ และการนำกลุ่มและเครือข่ายเยาวชนที่ได้ทำกิจกรรมมาแล้ว  มาจัดทำ โครงการ “เยาวชนอาสา… เยียวยาใจหลังภัยพิบัติ” เพื่อเยียวยาจิตใจของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องใน 3 กลุ่มเยาวชนจากโครงการสานศิลป์…รักษ์ถิ่นเกิด และ 3 พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จัดตั้ง กลุ่มเยาวชนอาสา” ให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติแก่กลุ่มเยาวชนอาสา ได้แก่

ค่ายเส้น สี ศิลป์ วาดภาพฝันวันใหม่ หลังอุทกภัยน้ำท่วม – 21 พฤศจิกายน 2553
ค่ายเส้น สี ศิลป์ วาดภาพฝันวันใหม่ หลังอุทกภัยน้ำท่วม – 21 พฤศจิกายน 2553
Workshop สานศิลป์…อาสา 7-8 เมษายน 2555 @ WE Train ดอนเมือง
  1. โรงเรียนปุกฮัก (โรงเรียนสร้างรัก) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กลุ่มกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ทำกิจกรรมกับชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความงดงามทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตมากมาย มีความสนใจในกิจกรรมที่มีเนื้อหาเข้มข้นในประเด็นทางสังคม และการแลกเปลี่ยนในด้านศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน

  2. กลุ่มมาลัยดาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มคนทำงานทางด้านศิลปะกับชุมชน มุ่งเน้นส่งเสริมงานศิลปะให้สอดคล้องและบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิตของชุมชน มากกว่าที่จะใช้งานศิลปะเพียงแค่การวาดภาพหรือร้องรำทำเพลง จุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อชุมชนดังกล่าวเป็นตัวจุดประกายให้เขาทำงานกิจกรรมกับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านเรื่อยมา จากโครงการเล็ก ๆ ที่ลงมือลงแรงเพียงคนเดียวก็เริ่มมีกลุ่มคนที่มีความสนใจคล้ายกันมาร่วมไปในเส้นทางนี้มากขึ้น กลุ่มคนทำงานที่มีเยาวชนทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มาเข้าร่วมสร้างกิจกรรมศิลปะกับชุมชน

  3. กลุ่มกล้วยไข่หวาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ชมรมนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่สนใจทำกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมจิตอาสา งานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการทำงานร่วมกับชุมชน สมาชิกของกลุ่มเป็นกลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปัญญาชนคนรุ่นใหม่