Photo by Annop Nipitmetawee

เปลี่ยนฟ้าเป็นสีอื่น
เปลี่ยนกลางคืนเป็นขาว
เปลี่ยนฟ้ามืดก็ไร้ดาว
เปลี่ยนเรื่องราวเป็นคำลวง

ไม่รู้ก็ต้องเรียน
ใช่ว่ายเวียนในความเขลา
จะเปลี่ยนโลกต้องเปลี่ยนเรา
จะเปลี่ยนเรา…ต้องเข้าใจ

อรรณพ นิพิทเมธาวี