Photo by Nest Kokanest

ก็แค่ดิน ในนา ป่าในเขา
ก็แค่น้ำ สายยาว ที่คงไหล
ก็แค่นา หนึ่งแปลง บนโลกอันกว้างไกล
ก็แค่ป่า พงไพร ในชีวิต

ฤดูฝัน ผันแปร ตามแรงโลก
คราวลมโกรกโบกสะบัดพัดลิขิต
อันเวลายาวนานพาลให้คิด
ใครลิขิตขีดเส้นแดนลมหายใจ

นาผืนหนึ่งถูกไถคราดวาดภาพฝัน
พลิกดินครันปั้นแต่งแห่งวันใหม่
สองมือกุมเกี่ยวจับเมล็ดพันธุ์หว่านออกไป
หวังกล้าไม้แตกหน่อชูช่อรวง

นาหนึ่งผืนเรียงรายเป็นหลายร้อย
ระบายสีแห่งเกี่ยวก้อยร้อยเส้นสรวง
ร้อยกล้าพันธุ์แสนกล้านิดสถิตดวง
ร้อยพุ่มพวงช่อใจในผืนนา

นาชีวิตเดินทางระหว่างฝัน
ปลูกกล้าพันธ์กล้าหวังอย่างรู้ค่า
น้ำหยดแรกแต้มแผ่นดินจากป่ามา
ไหลรวมเป็นธารธาราอันหยัดยง

อยู่กับป่ารักษาป่าให้เป็นป่า
อย่างรู้ค่าคุณความดีมิลุ่มหลง
อยู่กับน้ำรักษาน้ำให้ไพรพง
จากตาน้ำไหลรวมลงเป็นสายธาร

นาคน นาชีวิต นาพฤกษา
ล้วนก่อเกิดตามกันมาต้องสืบสาน
ต้องหวงแหนรักษาไว้ให้คงนาน
ทั้งสายธารทั้งสายธรรมประจำตัว

คนใกล้ป่าใกล้เขาล้วนต้องพึ่ง
คืออนึ่งอีกหนึ่งส่วนของชีวิต
ล้วนเป็นนาตำราโลกนาชีวิต
พลิกแผ่นผืนผลิตฝันผูกพันไป

ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ
2 มิถุนายน 2557