ค่าย 19 – โรงเรียนภูหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
17-31 ตุลาคม 2547
Download Pictures
บันทึกการเดินทาง

ค่าย 18 – โรงเรียนบ้านยางใต้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
17-31 พฤษภาคม 2547
Download Pictures
บันทึกการเดินทาง

วันเราอาสา ครั้งที่ 7
5-6 กุมภาพันธ์ 2547
Download Pictures
บันทึกเรื่องราว

ค่าย 17 – โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
14-28 ตุลาคม 2546
Download Pictures
บันทึกการเดินทาง

ค่าย 16 – โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
17 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2546
บันทึกการเดินทาง

วันเราอาสา ครั้งที่ 6
6 กุมภาพันธ์ 2546
Download Pictures
บันทึกเรื่องราว

ค่าย 15 – โรงเรียนบ้านผาเสด็จ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
16-30 ตุลาคม 2545

ค่าย 14 – โรงเรียนม่อนหินเหล็กไฟ สาขาพบพระน้อย อ.แม่สอด จ. ตาก
17-31 พฤษภาคม 2545
Download Pictures

วันเราอาสา ครั้งที่ 5
7-8 กุมภาพันธ์ 2545
Download Pictures

ค่าย 13 – โรงเรียนบ้านดอนงัว อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
17-31 ตุลาคม 2544

ค่าย 12 – โรงเรียนแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้าอ.งาว จ. ลำปาง
17-31 พฤษภาคม 2544

ค่าย 11 – โรงเรียนบ้านโคกยาว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
16-30 ตุลาคม 2543
Download Pictures

ค่าย 10 – โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
17-30 พฤษภาคม 2543
Download Pictures

ค่าย 9 – โรงเรียนจิตตคุตโตนุสรณ์ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
16-30 ตุลาคม 2542
Download Pictures

ค่าย 8 – โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สาขาสะเกี้ยง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
17-31 พฤษภาคม 2542
Download Pictures

ค่ายพิเศษ 2 – โครงการอาสาสมัคร…เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อน นิคมโนนสมบูรณ์ กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
7-16 ธันวาคม 2541
Download Pictures

ค่าย 7 – โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
11-25 ตุลาคม 2541
Download Pictures

ค่าย 6 – โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาขุนปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
19-31 พฤษภาคม 2541
Download Pictures

ค่าย 5 – โรงเรียนบ้านคำฮี สาขาบ้านดอนม่วงพัฒนา อ.เมือง จ.มุกดาหาร
15-26 ตุลาคม 2540
Download Pictures

ค่าย 4 – โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
19-30 พฤษภาคม 2540
Download Pictures

ค่าย 3 – โรงเรียนบ้านไทรทอง สาขาภูฮังวิทยาคาร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
18-29 ตุลาคม 2539
Download Pictures

ค่าย 2 – โรงเรียนบ้านดงซ้อม สาขาหนองบัวประชาอุทิศ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
20-29 พฤษภาคม 2539
Download Pictures

ค่ายพิเศษ 1 – โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
20-27 ตุลาคม 2538
Download Pictures

ค่าย 1 – โรงเรียนบ้านกกเชียง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
19-28 พฤษภาคม 2538
Download Pictures