สุนทรพจน์วันรับปริญญา มหาวิทยาลัย Stanford โดย Steve Jobs 
เมื่อ 12 มิถุนายน 2548
Download  PDF Version Click!