Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
กลุ่มรองเท้าแตะ

คู่มือภัยพิบัติ (Beyond Disasters Thailand EAR-ARM Data & Media 2008)

บางคนเชื่อว่า “ภัยพิบัติธรรมชาติ” คือ บทลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าต่อมนุษย์ผู้ทำลาย โดยแสดงอาการพิโรธออกมาให้บรรดาคนตัวเล็กตัวน้อยได้รับรู้พิษสงจากการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์บ้าง ในขณะที่ทางวิทยาศาสตร์อาจมองว่า มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ทุกเวลา โดยไม่เลือกว่า จะเป็นพื้นที่ใด ชนชาติใด และภาษาใด ทุกครั้งที่ภัยพิบัติธรรมชาติได้อุบัติขึ้น …