Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
ค่ายอาสาฯ ABAC

ค่าย 19 โรงเรียนภูหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี (17-31 ตุลาคม 2547)

พี่น้องครับ… ค่ายฯ เรายังอยู่ในใจเราไม่ได้หายไปไหนหรอก… เขาล้มได้แค่ตัวชมรม แต่ไม่มีใครล้มอุดมการณ์ค่ายได้ การจากกัน คือ การเริ่มต้นแห่งการพบเจอกันใหม่ 19 สัญญาที่เรามีต่อประชาชนยังอยู่ในใจเราเสมอ… …