Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
ค่ายอาสาฯ ABAC

เสวนา “วิกฤติเด็กรุ่นใหม่…ภายใต้การครอบงำของระบบทุนนิยม” (5 กุมภาพันธ์ 2547)

เสวนา “วิกฤติเด็กรุ่นใหม่… ภายใต้การครอบงำของระบบทุนนิยม”งานวันเราอาสา ครั้งที่ 7วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547  ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ …

ค่ายอาสาฯ ABAC

วันเราอาสา ครั้งที่ 7 (5-6 กุมภาพันธ์ 2547)

ABAC ในสายตาของคนนอก หมายถึง การเดินทางมาถึงของทุนขนาดใหญ่ที่แฝงอยู่ข้างในความนึกคิดของนักศึกษา ..รูปแบบชีวิตที่พร้อมจะรับเอาทุก ๆ แบรนด์เนมของความหรูหราอย่างไม่อาจตั้งคำถาม คิดและสร้างความหมายให้แก่ชีวิตได้ไม่มากเกินกว่าการเรียนและการทำงานที่สร้างเงิน..แล้วอะไรเล่า คือ สิ่งที่มากกว่านั้นในความหมายของชีวิต.. …

ค่ายอาสาฯ ABAC ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน

เสวนา “เพลงเพื่อชีวิตในปัจจุบันยังรับใช้สังคมอยู่….จริงหรือ?” (6 กุมภาพันธ์ 2546)

เสวนา “เพลงเพื่อชีวิตในปัจจุบันยังรับใช้สังคมอยู่….จริงหรือ?”งานวันเราอาสา ครั้งที่ 6 โดย ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC …