ก้าวย่างทางเดิน
แม้ไม่รู้จุดหมาย
ก็มิได้หมายความว่า
การเดินทางนั้นไม่มีคุณค่า

อรรณพ นิพิทเมธาวี