Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS
กลุ่มรองเท้าแตะ

เรียนรู้สืบสานศิลปะในงานบุญผะเหวด : กลุ่มเยาวชนบ้านหนองตอกแป้น จ.กาฬสินธุ์

เรียนรู้จากประเพณีท้องถิ่น…บุญผะเหวด ประเพณีตามฮีตอีสาน บุญผะเหวด เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นบุญประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเดือนสี่ (เดือนมีนาคม) ของทุกปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการเกษตรและการสืบต่อพระพุทธศาสนา โดยประเพณีดังกล่าว …

กลุ่มรองเท้าแตะ

มอตอง แดเจาะ ระบำกรีดยาง : วิถีวัฒนธรรม วิถีท้องถิ่น จ.ยะลา – ชมคลิป

มอตอง แกเจาะ ระบำเชื่อมสัมพันธ์  ระบำกรีดยาง หรือภาษาท้องถิ่นที่เรียกว่า มอตอง แกเจาะ เป็นระบำพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นท่ารำที่ผสมผสานมาจากการประกอบอาชีพกรีดยางของผู้คน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ดีเจเพื่อสิ่งแลดล้อม ตามรอยครูประเวียน บุญหนัก : กลุ่มเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าภูผาน้อย จ.เลย – ชมคลิป

“ศิลปะ คือเครื่องมือหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาชุมชน และธรรมชาติคือต้นกำเนิดศิลปะ” คำกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนที่นี่.. ป่าภูผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย นายทุนกับการแสวงหาผลประโยชน์จากชาวบ้าน ที่ชุมชนแห่งนี้ เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของนายทุนที่คิดจะแสวงหาผลประโยชน์จากชาวบ้านจากสภาพแวดล้อม …

กลุ่มรองเท้าแตะ

ฮีตศิลป์ฮอยสว่าง สร้างภูมิคุ้มกันฯ จ.สกลนคร – ชมคลิป

จากกิจกรรมในโรงเรียนสู่โครงการสานศิลป์ฯ ดนตรีพื้นเมือง เป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาของอีสาน โดยเฉพาะภูมิปัญญาที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไปตามแต่ละภูมิภาคหรือท้องถิ่น อย่างเช่น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และมีศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น …

กลุ่มรองเท้าแตะ

นิทานชนเผ่าปกาเกอะญอ : กลุ่มเด็กและเยาวชนแม่นาจางเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน

“ผมชื่อ ชูสวัสดิ์ ครับ จะมาเล่านิทานเรื่อง ‘นอเตาะแตะ’ ครับ มี นอเตาะแตะ คนหนึ่ง วันหนึ่งเอาปืนไปยิงนก …