Photo by Nest Kokanest

รินหลากรด หยดพรำ กำเนิด
ก่อเกิด เชิดชูกล้า มาใหม่
แตกก่อ ก่อร่าง กลางไพร
แตกใบ วัยเยาว์ เผ่าพรรณ

ฝนโปรย โรยริน ดินฉ่ำ
ไม้ล้ำ ซ้ำใหญ่ ไพรสัณฑ์
แตกเชื้อ เกื้อกูล มิสูญพันธุ์
แตกวัน พันธุ์มิสิ้น ถิ่นยังคง

คงอยู่ คู่เงา เขาบรรทัด
ยืนหยัด จัดเรียง เสียงส่ง
หรีดหริ่ง ยิงเสียง เลี้ยงพง
กล่อมดง พงเพียง สำเนียงไพร

พร่ำเพรียก สำเนียงเล่า เผ่าภู
สัตว์อยู่ ภูเขา เงาใหญ่
บรรทัด หยัดยืนยง ชื่นใจ
ยาวไกล ไพรพรรณ นิรันดร

ยืนยง คงคู่คน ชั่วกาลนาน

ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ