Photo by Annop Nipitmetawee

ระหว่างที่เดินทาง
ความอ้างว้างมายิ้มร่า
เห็นฝนหล่นโรยระรินโปรยปรายมา
เห็นเหล่าผู้อาสาฯ ต่างเดินทาง

ระหว่างที่แรมรอน
เห็นคนพเนจรเหงื่อโทรมร่าง
เห็นพี่เห็นน้องในความต่าง
เห็นน้ำใสไหลหลั่งในตาหม่น

ระหว่างที่เฝ้าดู
เห็นศัตรูดูทุกข์ทน
แดดแผดเผาเร้ารุกล้น
กายเกล้ากรนร้อนรนใจ

ระหว่างที่ออกเดิน
เผชิญโลกใบใหญ่
ผ่านเข้าออกตรอกซอกซอยไป
ผ่านแยกถนนหนทางใหม่ในชีวิต

ระหว่างที่คล้ายหนี
ราวจับพลัดจับผีอย่างไม่คิด
หนทางเดินไกลใครลิขิต
ผ่านวันคืนไร้มิตรมาเยียวยา

ระหว่างที่ร้าวราน
คล้ายกับผ่านเมืองมายา
แดนดลสับสนอุรา
แผ่นดินไร้ผู้อาสาอย่างจริงใจ

ระหว่างที่หายหนี
มีเพียงปากกาขีดกวีเป็นเพื่อนได้
สมุดอาสาหมึกมารับใช้
อยู่ภายใต้คมคำคิด

ระหว่างที่หายหน้า
เริ่มคิดถึงกลุ่มเพื่อนผู้อาสาอันสนิท
โลกใบใหญ่แห่งชีวิต
บนถนนที่เราตัดสินใจลิขิตเอง

ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ
หาดใหญ่, ก่อน 0.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2552 จะมาเยือน